Jyväskylän kaupungin päivähoitopalvelut panostavat henkilöstön liikuntakoulutukseen

1.2.2011Tutkimusten mukaan kouluikää edeltävät vuodet ovat erittäin merkittäviä lapsen liikunta-aktiivisuuden kehittymiselle ja tämän vuoksi päivähoidon henkilöstö on avainasemassa lasten liikunnan mahdollistajana. Nykyajalle tyypillistä on, että lasten ja nuorten luonnollinen liikunta on vähentynyt samalla kun passiiviset vapaa-ajan viettomahdollisuudet lisääntyvät. Lasten liikunnan määrän vähentyminen näkyy myös lasten ylipainon lisääntymisenä. Lisäksi lasten keskinäiset kunto- ja taitoerot ovat kasvaneet.

 

Keski-Suomen Liikunta ry ja Jyväskylän kaupunki ovat tehneet sopimuksen päivähoidon henkilöstön liikuntakoulutuksesta. Kaikkiaan 30 Jyväskylän päivähoitoyksikköä tulee osallistumaan liikuntakoulutukseen seuraavan kolmen vuoden aikana eli vuodessa koulutus tullaan järjestämään kymmenessä yksikössä.

 ”Jyväskylän kaupungin päivähoitopalvelut haluaa vastata liikkumisen haasteisiin. Usein päiväkodeissa liikuntahetket rajoittuvat kerran viikossa tapahtuvaan liikuntahetkeen ja ulkoliikuntaan, koska päiväkodeissa ei ole liikuntatiloja. Haluamme malleja siitä, että liikuntaa voi toteuttaa myös ilman liikuntasalia tavallisissa ryhmätiloissa tai perhepäivähoitokodeissa. Toivomme koulutuksen lisäävän niin lasten liikkumista päivähoidossa kuin henkilökunnan tietoisuutta liikunnan tärkeydestä varhaislapsuudessa”, perustelee päivähoidon kehittämisvastaava Päivi Koivisto koulutuksen tarpeellisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö sekä Nuori Suomi ry ovat yhdessä julkaisseet Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset – oppaan vuonna 2005. Suositukset antavat ohjeita liikkumisen kokonaismäärästä, laadusta, ympäristöstä sekä sopivasta välineistöstä. Jyväskylän päivähoidon henkilöstölle järjestettävien koulutusten tavoitteena on siirtää suositukset paperilta käytäntöön, kertoo Keski-Suomen Liikunta ry:n lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen. Koulutus koostuu teoriaosuudesta, jossa käsitellään muun muassa liikunnan merkitystä lasten kehitykseen ja terveyteen sekä suuresta määrästä käytännönharjoitteita. Koulutus toimiikin sekä henkilöstön ammatillisen kehittymisen välineenä että päivähoitoyksikön liikuntatoiminnan suunnittelutilaisuutena. Kouluttajina toimivat liikunnanohjaaja Elina Riihimäki ja lastentarhanopettaja Anni Mantsinen, jotka molemmat ovat tehneet opinnäytetyönsä alle kouluikäisten lasten liikunnasta. Ensimmäinen päivähoidon koulutus alkaa torstaina 3.2.2011 Kuokkalan päiväkodilla.

Lisätietoja:      Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen
                      Keski-Suomen Liikunta ry
                      jouni.vatanen@kesli.fi tai 0505524997

                      Päivähoidon kehittämisvastaava Päivi Koivisto
                      paivi.koivisto@jkl.fi tai 014-2663198


Lähteet: Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Helsinki 2005. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita.