Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja eettisyys

1. Tavoite

Kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta. Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua liikuntaan ja urheiluun ja sen päätöksentekoon.

Yhdenvertaisuusperiaatteet toteutuvat Keski-Suomen Liikunta ry:n kaikessa toiminnassa.

1.1. Eettinen ohjelma (Reilu Peli)

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta.

Se sisältää viisi pääperiaatetta:
1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
2. Vastuu kasvatuksesta
3. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. Ennen kaikkea kysymys on päivittäisistä arvovalinnoista liikunnan ja urheilun arjessa.


1.2. KesLissä noudatetaan eettisen ohjelman perusarvoja:

1. Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus
2. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
3. Vastuu kasvatuksesta
4. Avoimuus, demokraattisuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
5. Kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun
6. Kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen
7. Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus
8. Dopingin vastaisuus
9. Päihteiden ja lääkkeiden vastuukäyttö
10. Väkivallattomuus
11. Sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen
12. Yleisön turvallisuus ja viihtyvyys
13. Vastuullinen taloudenpito

Eettiseen toimintaan viitataan myös KesLin arvoissa.


1.3. Respect -arvot

Urheiluun kiinteästi liittyvät arvostus, huomaavaisuus ja perinne ovat arvoja, joita halutaan välittää kaikille urheilun parissa toimiville. Respect ei ole vain menestyneiden urheilijoiden kunnioittamista, vaan kaikkien urheilun parissa toimivien huomioimista – arjen sankareita on kaikkialla.

Respect on urheilutoimijoiden aitoa arvostusta, oman itsensä ja kilpakumppanien kunnioittamista sekä mukanaolon tärkeyden korostamista.


2. Toimenpiteet

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelmamme toteutuvat käytännössä. Ohjelma on osa toimintasuunnitelmaamme, toteutamme työtä laadukkaasti sekä arvioimme ja seuraamme työn toteutumista.

Luomme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Huomioimme mm. harrastusten kustannuksiin sekä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia.
Edistämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista päätöksenteossamme ja toiminnassamme esim. työryhmissä, hallituksessa ja valinnoissa. Viestimme monipuolisesti: kuva- ja sanavalintamme tukevat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Viestinnässä nostamme rohkeasti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita.
Hallitus

Tasa-arvo kirjattuna yhdistyksen säännöissä

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen kaikessa toiminnassa
- hallitustyöskentely
- muut luottamuselimet
- ehdollepanotoimikunta
- palkitsemistyöryhmä

Hallitus seuraa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumista (liite 13)

Hallitus toteuttaa kiittämis- ja palkitsemiskulttuuria
- ansiomerkkisäännöt (liite 16)
- Vuoden Urheilija palkitsemisohjesäännöt (Liite 17)
Aluejohtaja

Kannuste-, palkitsemis- ja muistamisjärjestelmän toteuttaminen

Saavutettavuus kaikessa toiminnassa (saavutettavuusseloste liite 10)

Tietosuojaseloste (liite 14)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kaikessa toiminnassa


Työntekijät

- kaikilla mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon


Harjoittelijat

- tasa-arvoisessa asemassa arjen toiminnassa


Tapahtumat

- Tapahtumat ovat kaikille avoimet
- Varmistetaan tapahtumien saavutettavuus