Delegointisopimus

Delegointisopimus

Sopijaosapuolet:

1. Keski-Suomen Liikunta ry

2. Sopimuksen kohde

Kesätyö liikunnasta Keski-Suomessa-hanke, jonka Keski-Suomen Liikunta ry on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamastaan valtionavustuksesta (Diaarinumero: OKM/49/625/2022) valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2 momentin nojalla.

3. Edelleen jaetun tai siirretyn avustuksen käyttötarkoitus

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. 

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.

Ministeriö painottaa myös saateteksteissään toivetta, että tukityön sisältö liittyisi lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen.

4. Edelleen jaetun tai siirretyn avustuksen määrä

Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö.

5. Edelleen jaetun tai siirretyn avustuksen käyttöaika

Avustuksen käyttöaika nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista on ajalle 1.5.-30.9.2022.

6. Edelleen jaetun tai siirretyn avustuksen käytöstä annettavan raportin tai selvityksen määräpäivä

Edelleen jaetun tai siirretyn avustuksen käytöstä annettavan raportin tai selvityksen määräpäivä on 15.10.

7. Edelleen jaetun tai siirretyn avustuksen maksatus

Maksatus tapahtuu työsopimuksen sekä delegointisopimuksen palauttamisen jälkeen kyseisen kuukauden viimeinen arkipäivä.

8. Edelleen jaetun tai siirretyn avustuksen käyttöä koskevat ehdot ja rajoitukset

8.1. Avustusta saa käyttää ainoastaan tämän sopimuksen kohdassa 3 mainittuun tarkoitukseen.

8.2. Avustusta saa käyttää vain sopimuksen kohdassa 5 mainittuna käyttöaikana.

8.3. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi lukuun ottamatta käyttötarkoituksessa 3 mainittua henkilöä hänelle maksettavan palkkion maksamiseksi.

8.4. Avustuksen käyttäjän tulee järjestää kirjanpito siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata kirjanpidosta luotettavasti. Jos siirretty avustus on tarkoitettu vain osaan avustuksen käyttäjän toiminnasta, tulee toiminnan toteutuneita tuloja ja kustannuksia seurata kirjanpidossa omalla kustannuspaikalla. Avustuksen käyttäjän on järjestettävä tilintarkastus tai toiminnantarkastus, mikäli laissa niin säädetään.

Käyttötarkoitusta vastaavat tuotot ja kulut tulee olla kirjattuna kirjanpitoon avustuksen käyttöaikana. Kunkin vuoden hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon ne kustannukset, jotka kirjanpitolain (1336/1997) ja -asetuksen (1339/1997) sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava kyseiselle tilikaudelle kuluiksi. 

9. Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttyjä kustannuksia ovat palkkakustannukset ja niiden sivukulut.

9.1. Edelleen siirretty tai jaettu avustus ei saa yksin tai yhdessä muiden avustusten kanssa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää.

9.2. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat avustuksen käyttöaikana (kohta 5) toteutuneet avustuksen käyttötarkoituksen toteutumisen kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kustannukset.

9.3. Henkilöstökustannuksista hyväksytään tämän sopimuksen mukaista käyttötarkoitusta varten palkattujen työntekijöiden kustannukset (palkat ja palkkiot). Hyväksyttäviä kustannuksia ovat myös muiden työntekijöiden kustannukset, jos (sopijapuoli 2) osoittaa luotettavasti esimerkiksi työajanseurannan avulla näiden työntekijöiden työpanoksen kohdistumisen tämän sopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen.

10. Edelleen jaetun tai siirretyn avustuksen käytön valvonta

10.1. Avustuksen käytöstä tulee toimittaa Keski-Suomen Liikunnalle kohdassa 6. mainittuun määräpäivään mennessä selvitys tai raportti.

10.2. Jos Keski-Suomen Liikunta ry tai opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää, avustuksen käyttäjän tulee korvauksetta antaa Keski-Suomen Liikunta ry:n käyttöön kaikki valvonnan ja seurannan tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja muu aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa.

11. Edelleen jaetun tai siirretyn avustuksen palauttaminen tai maksatuksen keskeytys

11.1. Avustuksen käyttäjän tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus tai sen osa Keski-Suomen Liikunta ry:lle.

11.2. Mikäli avustuksella katettavan käyttötarkoituksen kustannukset jäävät pienemmäksi kuin saatu avustus, tulee ylimenevä osa palauttaa Keski-Suomen Liikunta ry:lle.

11.3. Avustuksen käyttäjän tulee palauttaa avustus tai sen osa Keski-Suomen Liikunta ry:lle myös, jos avustusta ei voida käyttää tässä sopimuksessa edellytetyllä tavalla.

11.4. Keski-Suomen Liikunta ry voi väärinkäyttötapauksissa lopettaa avustuksen maksamisen tai vaatia jo maksetun avustuksen tai sen osan palautettavaksi.

11.5. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

12. Erimielisyydet ja sovellettava lainsäädäntö

12.1. Sopimuspuolet pyrkivät ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ratkaisemaan tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvät asiat.

12.2. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei sopimuspuolten keskinäisin neuvotteluin pystytä ratkaisemaan, ratkaistaan Suomen lain perusteella Keski-Suomen Liikunta ry:n kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtä pitävää kappaletta, yksi Keski-Suomen Liikunnalle ja yksi avustuksen käyttäjälle.

 

Vakuutan, että yllä antamani tiedot ovat oikein, ja minulla on sääntöjen mukainen oikeus allekirjoittaa yhdistyksen puolesta.

Keski-Suomen Liikunta ry


Petri Lehtoranta
aluejohtaja