Tuki jäsenten vastuulliseen toimintaan

Katso ohjeistuksemme epäasialliseen käytökseen

1. Hyvä hallinto

Hyvä hallintotapa perustuu aina sääntöihin. Siten seurassa laadittavien strategioiden, toimintasuunnitelmien, valmennuksen linjojen ja muiden perusdokumenttien on oltava linjassa seuran sääntöjen kanssa. Tämän yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja jatkuvuuden takaamiseksi nämä dokumentit olisi säännöllisesti päivitettävä ja varmistettava jäsenten mahdollisuus tutustua niihin.

Yhdistyksellä on aina oltava hallitus, joka hoitaa yhdistyksen asioita lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan. Hallituksen tehtävä on toteuttaa ja valvoa yhdistyksen vuosikokouksen päätöksiä. Yhdistyksen säännöissä voidaan antaa päätösvaltaa yhdistyksen asioihin myös toiselle toimielimelle, hallituksen jäsenelle tai yhdistyksen toimihenkilölle. Päätösvaltaa käyttävä toimielin voi olla esimerkiksi valtuuskunta, edustajisto, hallintoneuvosto tai valtuusto.

Yhdistyksen hallitus on vastuussa yhdistyksen toiminnasta ja varallisuuden hoidosta. Hallituksen toiminnan päämäärä on yhdistyksen tarkoituksen toteuttaminen ja sitä ohjaa velvoite huolellisuuteen ja lojaalisuuteen sekä toimimiseen vain yhdistyksen hyväksi.

Vaikka seurassa toimii lukuisa määrä joukkueita ja hallitus olisi perustanut jaostoja tai valiokuntia tiettyjä toimia varten, hallitus vastaa yhdistyksen kokouksen päättämien asioiden toteuttamisesta. Vastuu on tältä osin jakamatonta, vaikka asioiden valmistelun ja toteuttaminen voidaankin delegoida. Hallituksen jäsen on kuitenkin vastuussa tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta. Tältä osin vastuu on siis laajempi kuin seuraan työsuhteessa olevilla henkilöillä.


Toimenpiteet:

- järjestämme säännöllisesti jäsenseuroillemme yhdistyksen hallinnon koulutusta
- puutumme jäsenyhdistystemme toimintaan, mikäli havaitsemme hyvän hallinnon vastakkaista toimintaa, ja kerropmme hyvän hallinnon toimintamallin
- ohjaamme jäsenyhdistystemme toimintaa myös olemalla esimerkkinä
- kannustamme jäsenyhdistyksiämme läpinäkyvyyteen hallinnossa sekä viestimään asiasta - tarjoamme jäsenetuna juridista apua jäsenyhdistyksillemme
- osana jäsenhakuprosessia tarkistamme uuden jäsenyhdistyksen toiminta- ja talouskertomuksen


2. Turvallinen toimintaympäristö

Turvallisella toimintaympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa toiminta tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia ilman, että yksikään kokee kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Jokaisen toiminnan parissa toimivan vastuulla on varmistaa, että kaikki toimijat ovat turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.

Lisäksi toimintaympäristön tulee olla terveyttä edistävä, terveellisiin elämäntapoihin kannustava sekä fyysisiltä olosuhteiltaan turvallinen.


Toimenpiteet:

- tuotamme malleja, miten epäasialliseen käyttäytymiseen voi puuttua
- tarjoamme koulutusta, jossa tuotetaan työkaluja epäasialliseen käytökseen puuttumiseksi
- tarjoamme konsultaatioapua, mikäli jäsenyhdistys tarvitsee ulkopuolista apua asioiden ratkaisemiseksi
- varmistamme jäsenyhdistystemme turvallisen toimintaympäristön ottamalla asian esille osana kehittämisprosesseja

Lupa välittää - lupa puuttua -materiaali (OK)


3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Sukupuolten tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa harrastamisen, kilpailemisen, vaikuttamisen ja näkymisen mahdollistamista kaikille sukupuolesta riippumatta. Se tarkoittaa turvallista ja syrjimätöntä ympäristöä, jossa jokainen voi haastaa itsensä, edistää terveyttä ja saada merkityksellisiä kokemuksia.
Moninaisuus liikunnan ja urheilun joka tasolla tuo erilaisia näkökulmia ja osaamista toimintaan sekä samaistuttavia roolimalleja niin seuran harjoituksiin kuin urheilun huipulle.

Tasa-arvonäkökulman mukaan tuominen avaa seurassa ja lajissa ovet uusille harrastajille ja toimijoille.


Toimenpiteet:

- osana kehittämisprosesseja varmistamme, että jäsenyhdistystemme säännöissä on mainittuna yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
- tarjoamme koulutusta, jonka osana jäsenyhdistyksille luodaan ymmärrys yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta seuratoiminnassa
- vaikutamme siihen, että jäsenyhdistyksissämme toteutuu yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
- kannustamme jäsenyhdistyksiämme myös viestimään aktiivisesti tehdyistä toimenpiteistä asiassa - puutumme jäsenyhdistystemme toimintaan, mikäli havaitsemme niiden toiminnassa yhdenvertaisuutta vasten tapahtuvia toimintoja


4. Ympäristö, ilmasto ja kestävä kehitys

Ilmastonmuutos ja maapallon kantokyvyn koettelemukset koskevat myös urheiluyhteisöä ja vaikuttavat siihen, miten ja minkälaisissa olosuhteissa voimme tulevaisuudessa liikkua ja urheilla. Urheilun aiheuttama ympäristökuormitus on merkittävä ja sen vähentämiseksi on tehtävä toimia kaikilla tasoilla. Urheilu ja liikunta aiheuttavat ympäristökuormitusta mm. energiankulutuksen, liikkumisen ja hankintojen ja materiaalien kulutuksen kautta.

Liikuntapaikkojen rakentamis- ja peruskorjaushankkeissa on tärkeää edistää kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja (mm. energiatehokkuus, pitkäikäisyys ja monikäyttöisyys). Vastuuta ympäristöstä kannetaan myös jokapäiväisessä seuratoiminnassa kehittämällä harrastusmatkoihin, varusteisiin ja olosuhderatkaisuihin liittyviä toimintatapoja.

Liikunnalla on keskeinen rooli edistää kestävää kehitystä luomalla terveyttä ja hyvinvointia. Urheilu kiinnostaa ja urheiluyhteisö tavoittaa paljon ihmisiä ja siksi sillä merkittävä vaikutusmahdollisuus edistää myös ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuuta laajemmin yhteiskunnassa.


Toimenpiteet:

- kannustamme jäsenyhdistyksiämme sekä liikkumaan harrastuksiin lihasvoimalla tai yhteiskuljetuksilla
- kannustamme jäsenyhdistyksiämme järjestämään tapahtumat ja leirit ympäristöystävällisiksi liikkumisen sekä tapahtumissa käytettävien välineiden, varusteiden ja tuotteiden näkökulmasta
- kannustamme jäsenyhdistyksiämme myös viestimään aktiivisesti tehdyistä toimenpiteistä asiassa
- vaikutamme liikuntapaikkojen suunnittelussa kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin