Hyvä hallinto

1. Tavoite

Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen. Toimintamme on hyvin suunniteltua ja johdettua sekä jäsenten tarpeeseen perustuvaa.

- Toimintasääntömme ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla.
- Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja. Meillä on selkeä prosessi tilanteisiin, joissa näitä ei noudateta.
- KesLin toiminta-ajatus ja arvot tukevat vastuullisuutta.
- Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista
- Toteutamme vastuullista henkilöstöjohtamista.


2. Yleishallinto

Keski-Suomen Liikunta (KesLi) toteuttaa vuosisuunnittelujärjestelmää, jolla varmistetaan yhteinen suunnittelu ja toiminnan seuranta. Suunnitelma rakennetaan henkilöstön ja hallituksen kanssa yhdessä, jonka jälkeen henkilöstö työstää suunnitelmaa toimialoittain. Tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä strategia vahvistetaan syyskokouksessa.

KesLin toimintaa arvioidaan myös vuosikertomuksessa, joka laaditaan toimialakohtaisesti helmi-maaliskuussa ja hyväksytään kevätkokouksessa. KesLin toimintaa ja taloutta seurataan toimiston yhteisissä palavereissa neljännesvuosittain sekä hallituksen kokouksissa kuukausittain.

KesLi tukee hallituksen, toimihenkilöiden sekä kouluttajien koulutusta joko sitä itse järjestämällä tai tukemalla kouluttautumista ulkopuolisissa koulutuksissa. Henkilökuntaa on myös vuosittain kannustettu liikkumaan yhteisillä liikuntapäivillä sekä osallistumalla liikunnan harrastamiseen liittyviin kustannuksiin. KesLillä on myös kiittämis- ja palkitsemisjärjestelmät.

Keski-Suomen Liikunnan aluejohtaja käy henkilökohtaiset kehittämiskeskustelut henkilöstön kanssa huhtikuussa. Keskustelujen tavoitteena on varmistaa henkilöstön jaksamiseen sekä henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen liittyvät asiat.


Hallitus

Hallituksen vastuullisuuskoulutus vuoden 1. kokouksessa

- Yhdistyksen säännöt (liite 1)
- Johtosääntö (liite 2)
- Toimintasuunnitelma ja strategia (liite 3)
- henkilöstön palkitsemisjärjestelmä 
- Työehtosopimus (liite 5)
- Kehityskeskustelu (aluejohtaja)

Vahvistaa henkilöstön toimenkuvat (strategian mukaisesti)

Uusien jäsenten hyväksyminen
- Jäsenhakemusten liitteenä pyydetään yhdistyksen tilinpäätöstiedot

Aluejohtaja

Strategian valmistelu ja toteuttaminen

Toimintasuunnitelman käytäntöön vienti

Henkilöstöjohtaminen
- Kehityskeskustelut kerran vuodessa
- Työharjoittelijoiden opastus ja tuki (opas liite 6)

Viestintä
- Organisaation viestinnän kokonaisvastuu
- Viestintäsuunnitelma (liite 7)
- Kriisiviestintä (Kriisiviestintäohjeistus liite 8)
- Vastuullisuusviestintä


3. Taloushallinto

Hallitus

Kokonaisvastuu yhdistyksen taloudesta
- taloussuunnitelman hyväksyminen
- talouden seuranta
- nimittää tositetarkastajat

Aluejohtaja

Talouden kokonaisseuranta ja raportointi (henkilöstö ja hallitus)


Henkilöstö

Oman kustannuspaikan seuranta ja raportointi aluejohtajalle


4. Henkilöstöhallinto

Hallitus

Palkkaus ja palkantarkistukset
- kokoaikaiset työntekijät
- huomioiminen ja palkitseminen

Aluejohtaja

Työhyvinvointi
- laajennettu työterveyssopimus
- työkyvyn hallinta-asiakirja (liite 9)
- viikottaiset yhteispalaverit
- vuosittaiset kehityskeskustelut
- liikuntaedut
- Hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt (liite 11)