Hyvä hallinto

1. Tavoite

Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen. Toimintamme on hyvin suunniteltua ja johdettua sekä jäsenten tarpeeseen perustuvaa.

- Toimintasääntömme ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla.
- Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja. Meillä on selkeä prosessi tilanteisiin, joissa näitä ei noudateta.
- KesLin toiminta-ajatus ja arvot tukevat vastuullisuutta.
- Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista
- Toteutamme vastuullista henkilöstöjohtamista.


2. Yleishallinto

Hyvän hallinnon periaatteet Keski-Suomen Liikunnassa

Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista. Niihin kuuluvat muun muassa hallinnon oikeusperiaatteet, jotka ohjaavat päätösharkintaa ja muuta asian käsittelyä.

Hallinnon oikeusperiaatteita ovat:

- yhdenvertaisuusperiaate, joka velvoittaa tasapuoliseen kohteluun, johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen
- tarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka mukaan yhdistyksellä ei saa olla toiminnassaan vääriä vaikuttimia eikä harkintavaltaa saa käyttää väärin
- objektiviteettiperiaate, joka edellyttää asiallista ja puolueetonta toimintaa
- suhteellisuusperiaate, joka velvoittaa mitoittamaan keinot niin, ettei kenenkään oikeuksia tai etuja rajoiteta enempää kuin haitan tai vaaran poistaminen edellyttää
- luottamuksensuojaperiaate, joka antaa oikeuden luottaa toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen.

Hallinnon oikeusperiaatteet ovat ennen muuta oikeusturvasäännöksiä. Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat myös
- palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus,
- neuvontavelvollisuus,
- hyvän kielenkäytön vaatimus ja
- yhteistyövelvoite

Säännökset velvoittavat järjestämään toiminnan niin, että asiakas saa asianmukaisesti palveluita ja että henkilökunta suorittaa tehtävänsä mahdollisimman tuloksellisesti. Esimerkiksi hyvän kielenkäytön vaatimus velvoittaa käyttämään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Tärkeää on huomata, että hyvän hallinnon perusteet on otettava huomioon kaikessa toiminnassa, ei vain asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa.

Hyvä hallinnon toteuttaminen Keski-Suomen Liikunnan vuosittaisessa toiminnassa

Keski-Suomen Liikunta (KesLi) toteuttaa vuosisuunnittelujärjestelmää, jolla varmistetaan yhteinen suunnittelu ja toiminnan seuranta. Keski-Suomen Liikunnan hallitus käy läpi Vastuullisuusohjelman vuoden ensimmäisessä kokouksessa. KesLin toimintaa arvioidaan myös vuosikertomuksessa, joka laaditaan helmi-maaliskuussa ja hyväksytään sekä hallituksessa että kevätkokouksessa. Tilinpäätöskokous varmistaa toiminnan taloudellisen sekä toiminnallisen kestävyyden sekä suunnan. Tulevan vuoden toimintasuunnitelma rakennetaan toukokuussa henkilöstön ja hallituksen kanssa yhdessä, jonka jälkeen henkilöstö työstää suunnitelmaa toimialoittain. Toimintasuunnitelma sekä strategia vahvistetaan syyskokouksessa.

KesLin toimintaa ja taloutta seurataan toimiston yhteisissä palavereissa neljännesvuosittain sekä hallituksen kokouksissa kuukausittain. Suoritamme sidosryhmäkyselyn säännöllisesti (liite 21).

KesLi tukee hallituksen, toimihenkilöiden sekä kouluttajien koulutusta joko sitä itse järjestämällä tai tukemalla kouluttautumista ulkopuolisissa koulutuksissa. Henkilökuntaa on myös vuosittain kannustettu liikkumaan yhteisillä liikuntapäivillä sekä osallistumalla liikunnan harrastamiseen liittyviin kustannuksiin. KesLillä on myös kiittämis- ja palkitsemisjärjestelmät.


Hallitus

Hallituksen vastuullisuuskoulutus vuosittain.

- Yhdistyksen säännöt (liite 1)
- Johtosääntö (liite 2)
- Toimintasuunnitelma ja strategia (liite 3)
- henkilöstön palkitsemisjärjestelmä 
- Työehtosopimus  (liite 5)
- Kehityskeskustelu (aluejohtaja)

Vahvistaa henkilöstön toimenkuvat (strategian mukaisesti)

Uusien jäsenten hyväksyminen
- Jäsenhakemusten liitteenä pyydetään yhdistyksen tilinpäätöstiedot

Aluejohtaja

Strategian valmistelu ja toteuttaminen

Toimintasuunnitelman käytäntöön vienti

Henkilöstöjohtaminen
- Kehityskeskustelut kerran vuodessa
- Työharjoittelijoiden opastus ja tuki (opas liite 6)

Viestintä
- Organisaation viestinnän kokonaisvastuu
- Viestintäsuunnitelma (liite 7)
- Kriisiviestintä (Kriisiviestintäohjeistus liite 8)
- Vastuullisuusviestintä


3. Taloushallinto

Hallitus

Kokonaisvastuu yhdistyksen taloudesta
- taloussuunnitelman hyväksyminen
- talouden seuranta
- nimittää tositetarkastajat

Aluejohtaja

Talouden kokonaisseuranta ja raportointi (henkilöstö ja hallitus)


Henkilöstö

Oman kustannuspaikan seuranta ja raportointi aluejohtajalle


4. Henkilöstöhallinto

Hallitus

Palkkaus ja palkantarkistukset
- kokoaikaiset työntekijät
- huomioiminen ja palkitseminen

Aluejohtaja

Työhyvinvointi
- laajennettu työterveyssopimus
- työkyvyn hallinta-asiakirja (liite 9)
- viikottaiset yhteispalaverit
- vuosittaiset kehityskeskustelut
- liikuntaedut
- Hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt (liite 11)