Seurojen kehitysprosessi

Seurojen kehitysprosessi

Hankkeen seurakehitysprosessiin valitaan enintään 10 ammattimaisesti toimivaa keskisuomalaista urheiluseuraa hakemusten perusteella. Prosessi on seuroille maksuton. Seurakehitysprosessin tilaisuudet järjestetään aluksi etäyhteyksin mutta myöhemmin mahdollistuvat tapaamiset toteutetaan Keski-Suomen Liikunnan koulutustiloissa Jyväskylässä tai haluttaessa vaihtoehtoisesti seurojen omissa tiloissa. Jokainen taho vastaa mahdollisista omista matkakustannuksistaan.

Seurojen valinnan tekee hankkeen ohjausryhmä elokuussa 2020. Kehitysprosessiin pääsyn edellytyksenä on, että seura on nimennyt viisi toimijaansa jotka sitoutuvat seuran kehitystyöhön ja prosessin yhteisiin tilaisuuksiin. Henkilöistä vähintään kahden tulee kuulua seuran hallitukseen. Jos seurassa on palkattu toiminnanjohtaja tai muu hallinnollinen työntekijä, tulee hänen olla yksi henkilöistä. Kaksi henkilöistä voi olla alle 18-vuotiaita mutta kuitenkin yli 15-vuotiaita.

Kehitysprosessi rakentuu neljästä kaikille seuroille yhteisestä tilaisuudesta ja niiden väliin sijoittuvista seurakehitysilloista sekä dokumentoinnista. Seurakohtaisissa kehitysilloissa voidaan osallistaa kaikki halukkaat seuran jäsenet mukaan kehitystyöhön. Seurojen omien lajiliittojen seurakehittäjät kutsutaan myös mukaan prosessiin. Prosessin juoksutuksesta ja organisoinnista vastaa Keski-Suomen Liikunnan seurakehittäjä.

Kaikille yhteisten iltatilaisuuksien päivämäärät ovat ma 24.8., ti 6.10., ke 13.1. ja pe 23.4.  
Seurojen kehitysiltojen ajankohdat sovitaan seurojen toiveiden mukaan. Yksittäisten tilaisuuksien kesto on maksimissaan kolme tuntia.

Prosessiin toivotaan mukaan eri lajien seuroja, jotta oppimista ja osaamisen jakamista tapahtuisi myös eri lajikulttuurien välillä. Ensimmäisessä tapaamisessa esitellään mukana olevat seurat, kuvataan seurojen lähtötilanne, kirkastetaan kehitysprosessin tavoitetilaa ja sovitaan kehitystyön aikatauluista. Yhteinen tavoite on, että seurat ovat elinvoimaisia ja pystyvät kehittymään poikkeusolojen aikana. Seurojen toiveet ja odotukset ohjaavat toimintaa ja seuroilla voi olla myös täysin toisistaan poikkeavia kehitystavoitteita.

Prosessin teemoja:

Toiminnan kehittäminen ja toimintaympäristön hallinta

                             Toimintaympäristö, sidosryhmät ja hankerahoitus seuran mahdollisuuksina.

                             Onnistuneita malleja Suomesta ja Suomen ulkopuolelta.

Talous ja hallinto

                             Johtaminen, varainhankinta, taloussuunnittelu, hinnoittelu, markkinointi ja myynti

Seuran toimijat

                             Osaamistarpeet, henkilöstöohjelmat, työlainsäädäntö, vapaaehtoisten ja työsuhteisten

                             rekrytointi sekä työssä jaksaminen

Ohjaus- ja valmennustoiminnan kehittäminen sekä tapahtumatuotanto

                             Laatukriteerit, palvelumuotoilu, liikunnan ja urheilun linjaukset


Onnistuneen kehitysprosessin tuloksena voi olla esim:

- onnistunut varainhankinnan toteutus

- talouden ja hallinnon kehittyminen, automatisointi

- liikuntaolosuhteiden parantuminen

- vapaaehtoisten toimijoiden määrän, innostuksen ja osaamisen lisääntyminen

- työntekijän/työntekijöiden palkkaaminen

- seuran kirjallisen toimintakäsikirjan syntyminen tai kehittyminen

- valmennuksen tai hallinnon rekrytointi- ja/tai koulutussuunnitelman syntyminen

- seuran uuden strategian syntyminen

- uuden toiminnan käynnistäminen, palvelumuotoilu

- Tähtiseura-arvon saavuttaminen

- seurojen onnistunut yhteistyöprojekti

- seuran jäsenmäärän kasvu

- seuran jäsenten tyytyväisyyden kasvu

- seuratoimijoiden työmäärän parempi jakautuminen


tai jotain ihan muuta seuran omien tavoitteiden mukaan.

Seurat Go!- hankkeeseen valitut seurat:

Diskos
FC Vaajakoski
JNV
JYP juniorit
LiigaPloki
SKI Jyväskylä
Äänekosken Huima

Lisäksi pienimuotoisempaan prosessiin:

Jyväskylän ITF Taekwondo
Honsu juniorit
JBA